ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ทำเนียบผู้อำนวยการ

รายชื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์

๑. นายแพทย์สุรชัย        ตั้งติรวัฒน์    พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๓๓
๒. นายแพทย์ชิษณุ        วีระชนชาญ   พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๑
๓. แพทย์หญิงวนิดา       ศรีหมงคล      พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๕
๔. นายแพทย์จักรภพ     วันวัฒน์สันติกุล   พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. นายแพทย์ณัฐ          ตั้งกิจจาวิสุทธิ์    พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
๖. นายแพทย์หาญชัย     อังคนาวราพันธุ์   พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. นายแพทย์เกรียงไกร   ประเสริฐ     ๑ ตค. ๒๕๕๔  ๑ กย. ๒๕๕๕
๘. นายแพทย์วิรัช           ชีวเรืองโรจน์  ๖ กย. ๒๕๕๕ ๓๑ ต.ค.๒๕๕๗
๙. นายแพทย์โฆษิต     ตั้งธำรงธนวัฒน์ ๑  ธ.ค.๒๕๕๗ ๑๐  มิ.ย.๒๕๕๘
๑๐. นายแพทย์สิทธิพงษ์  พรมแสง ๑๑  มิ.ย.๒๕๕๘ ๓๑ พ.ค.2565
๑๑. นายแพทย์กิตติเชษฐ์  ธีรกุลพงศ์เวช ๑ มิ.ย.๒๕๖๕ ปัจจุบัน