ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / จุดเน้นการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์  โรงพยาบาลโพนสวรรค์

" โรงพยาบาลโพนสวรรค์  เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  เป็นที่ประทับใจ
"

พันธกิจ

๑.  จัดบริการสุขภาพ  ที่มีคุณภาพ
๒.  พัฒนาระบบสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  เฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคและภัยคุกคาม  ทางสุขภาพ  โดยมีภาคีเครือข่ายสุขภาพประชาชน  เข้ามีส่วนร่วม
๓.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร  ให้มีประสิทธิภาพ
๔.  พัฒนาโรงพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพ

ค่านิยม

- เราจะทำงานโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยใส่ใจผู้รับบริการ
- เราจะปฏิบัติงานเป็นทีมตามมาตรฐานการบริการสุขภาพ

จุดเน้นการพัฒนา

- พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
- พัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายการดูแลสุขภาพโดยเน้นกลุ่มโรคเรื้อรัง (เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง)  และกลุ่มโรควิกฤตฉุกเฉิน (Stroke : STEMI)
- พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ  การสารสนเทศ  สมรรถนะบุคลากร  และการจัดการความรู้ขององค์กร