ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ภาพกิจกรรมภายในโรงพยาบาลโพนสวรรค์

หน่วยแพทย์พระราชทาน

หน่วยแพทย์พระราชทาน 30ต.ค.56 ณ ร.ร.ตชด.คอนราดเฮงเค็ล ท่าสะอาด-โนนขาม ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

31 ตุลาคม 2556