ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ภาพกิจกรรมภายในโรงพยาบาลโพนสวรรค์

คัดกรองเบาหวาน ความดันสูง 15 หมู่บ้าน ต.โพนสวรรค์ ปี 2557

คัดกรองเบาหวาน ความดันสูง 15 หมู่บ้าน ต.โพนสวรรค์ ปี 2557

13 พฤศจิกายน 2557