ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

ภาพกิจกรรมภายในโรงพยาบาลโพนสวรรค์

ฉีด dt คัดกรองส่วนราชการ ต.โพนสวรรค์ ปี 2557

ฉีด dt คัดกรองส่วนราชการ ต.โพนสวรรค์ ปี 2557 ที่ว่าการ อบต. เทศบาล ธนาคาร การไฟฟ้า กศน.

13 พฤศจิกายน 2557