ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ กรณีไปราชการในจังหวัดนครพนม

วันที่อัพโหลด : 10 มีนาคม 2564

กรณีไปราชการในจังหวัดนครพนม สำหรับคนที่เอารถส่วนตัวไปเอง

เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ.docx

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : คน
จาก :