ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แบบฟอร์มเอกสาร

ใบเบิกเวชภัณฑ์

วันที่อัพโหลด : 17 มกราคม 2565

ใบเบิกเวชภัณฑ์ (1)ห้องยา.pdf

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : คน
จาก :