ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม60

วันที่อัพโหลด : 23 มีนาคม 2560

ฟอร์มแจ้งซ่อม

ใบส่งซ่อมพัสดุ60.pdf

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : คน
จาก :