ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ แบบสำรวจส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโรงพยาบาลโพนสวรรค์(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

วันที่ : 23 สิงหาคม 2561ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 517 ครั้ง
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 สิงหาคม 2561