::::: www.pswhospital.net :::::  


 Hosxp Comunity Center
 สำนักงานกลางสารสนเทศสุขภาพ สกส.
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
 ตรวจสอบสิทธิ์ บก.
 ขอเลขอนุมัติ

ระบบสืบค้นข้อมูล
ปฏิทินกิจกรรม สสจ.น.พ.
ตรวจสอบประวัติการรับบริการของผู้ป่วย
ตรวจสอบการโอนเงินของ สปสช.

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการคัดกรอง DM/HT
ระบบรายงานงบกองทุนUC
ระบบจัดการข้อมูลเรียกเก็บงานประกัน
ระบบงานบริการสุขภาพ
ระบบรายงานต่างด้าว
ระบบการจัดซื้อยากระทรวง
ระบบการจัดซื้อยาระดับเขต11
ระบบงานโรคพิษสุนัขบ้า
ระบบงานโรคซึมเศร้า
ระบบงานแพทย์แผนไทย
ระบบงาน E-REPORT ONLINE 56  
ระบบงาน E-CLAIM
ระบบงาน OP/PP
ระบบงาน12/18 แฟ้มรายวัน

ระบบตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลOP/PPจาก สปสช.
ตรวจสอบข้อมูลop/ppจาก สนย.สธ.
ตรวจสอบข้อมูลOP/PPจาก สปสช.เขต 8
ตรวจสอบข้อมูล E-CLAIM

Key Word :
Web Site :

Web Site ไม่ต้องใส่ http://

      ข่าวประชาสัมพันธ์  
แบบฟอร์มแสดงเจตนาของลูกจ้างชั่วคราวขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานสาธารณสุข
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั้นบน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายอำเภอโพนสวรรค์ จำนวน ๔ แห่ง ๒ กลุ่ม
แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบริการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาพักญาติโรงพยาบาลโพนสวรรค์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต
ตัวอย่าง P4P รพ.กาฬสินธุ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร
ประกาศ วันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร ์ / รายละเอียดเอกสารอ้างอิง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถักและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน รพ.สต.4 แห่ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบสมุนไพร จำนวน 8 ตู้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 ตำแหน่ง และแจ้งเลื่อนการประเมินสมรรถนะ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาพักญาติโรงพยาบาลโพนสวรรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลโพนสวรรค์ จำนวน 3 ตำแหน่ง /////ใบสมัคร/////
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริการของโรงพยาบาลโพนสวรรค์
กำหนดส่งผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดรายบุคคลรอบที่ 1 ประจำปี 2556 ภายใน 15 มี.ค.56 ดาวน์โหลด
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจำปี 2556
แบบฟอร์มประเมินตนเองตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาล รอบไตรมาสที่ 2/56
แบบ Checklist ตรวจประเมินยุทธศาสตร์ รอบที่ 1/56
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทำแผนงานโครงการระดับอำเภอและตำบล ปี 56
แบบฟอร์มประเมินตนเองตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาล รอบไตรมาสที่ 1/56
อนุมัติรายการวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2556
ทิศทางยุทธศาสตร์สุขภาพ+Profile ฉบับสมบูรณ์ โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจำปี 2556
Profile56 ฉบับล่าสุดของจังหวัด ######แบบฟอร์มในการเขียนโครงการประจำปี 56ล่าสุด
ขั้นตอนการดำเนินงานยุทธศาสตร์สุขภาพโรงพยาบาลโพนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ฉบับปรับปรุงใหม่ 19 พ.ย.55
ตัวอย่างกระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2556
ร่างทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพจังหวัดนครพนม ปี 2556-2560
เอกสารการบรรยายยุทธศาสตร์ 8-9 ตุลาคม 2555 โดย ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน


ตรวจสอบตารางการศึกษา/อบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 54

คำสั่งมอบหมายและแต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาล

คำสั่งและรายงานการประชุม คปสอ.โพนสวรรค์

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและรายงานอื่นของโรงพยาบาล

ไฟล์วีดีโอสอนการบันทึกข้อมูลในระบบ Hosxp55

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 กระทรวงการคลัง

ค่าตอบแทนฉบับที่ 8-9


ระเบียบเงินบำรุง
 
ระเบียบเงินบำรุง ปี 36 ระเบียบเงินบำรุงฉบับที่ 2 ปี 44ข้อบังคับ สธ.ปี 44 ค่าตอบแทนฉบับที่ 2 4 5 6 7
ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง //Best view with Resolution 1024 x 768 pixels. //
 
    

  
นพ.วิรัช ชีวเรืองโรจน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์

 

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต

Web Design Factory
ระบบงานบริหารทั่วไป
ระบบงาน P4P   
ระบบบริการอีเมล
ช่องทางส่งงานพิเศษ
บันทึกการทำงาน
ผังภารกิจงานยานพาหนะ
แผนผังพื้นที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบวัสดุคงคลัง
แบบฟอร์ม
ใบเบิกวัสดุ
ใบรับแจ้งซ่อม
ใบยืมNotebook
ใบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอเบิกค่ารถส่งต่อผู้ป่วย
แบบฟอร์มงานเภสัช
แหล่งรวมแบบฟอร์มใช้งาน

โรงพยาบาลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
Phonsawan Hospital Nakhonphanom 48190 Thailand
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-42595064-5