ยินดีต้อนรับ ITA Phonsawan Hospital


web01
r

นายกิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนสวรรค์
Tel : 042595064 -5 Facebook : Kittichet Teerakulphongvej

e

นางภัทรวรรณ ชัยสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพยาบาล

ipd

นางสุพิศ ยอแสง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ห้วหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน

d

นายสุอาจินต์ คะษาวงค์

เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้างานเภสัชกรรมและคุ้มครองโรค

opd

นางบังอร ภูกองไชย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

aa

นางนันทนา ควรรณสุ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ

e

นางนพวรรณ เสโนฤทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด

ipd

นายวีระวัฒน์ สมเทพ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ห้วหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและนิติเวช

d

นายพิศิษฐ์ เสรีธรรมมะพิทักษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม

t

น.ส.พัชราพร ควรรณสุ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์

aa

นายจักรกฤษ ต้นเกษ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

e

นายยุทธพงษ์ ธนากรจักร์

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ipd

นางแสงเดือน ศรีวรสาร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ห้วหน้างานจิตเวชและยาเสพติด

d

นางบุษรินทร์ สุวรรณมาโจ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานคลินิคโรคเรื้อรัง

t

นางสุภาพร วงษ์สม

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์

aa

นายชิษณุพงศ์ จันมี

นักกายภาพบำบัด
หัวหน้างานกายภาพบำบัด

e

นายชัยสิทธิ์ สุนิกร

แพทย์แผนไทยชำนาญการ
หัวหน้างานแพทย์แผนไทย

ipd

นายสมเพศ กุลยะ

พนักงานขับรถยนต์
ห้วหน้างานยานพาหนะ

d

นายศุภกิจ พลหาญ

จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
หัวหน้างานรังสีวิทยา

276 หมู่ 12 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190 Tel: 042 595 064 -5 Fax: 042 595 276 Email : phonsawan48190@gmail.com

พิกัด รพ.โพนสวรรค์