ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แบบฟอร์มเอกสาร

คู่มือการซักประวัติผู้รับบริการ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และ กัมพูชา)

วันที่อัพโหลด : 07 มีนาคม 2567

คู่มือการซักประวัติผู้รับบริการ 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ และ กัมพูชา).pdf

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : คน
จาก :