ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แบบฟอร์มเอกสาร

(ระเบียบปฏิบัติ) เรื่อง การใช้ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

วันที่อัพโหลด : 23 สิงหาคม 2561

(ระเบียบปฏิบัติ) เรื่อง การใช้ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลโพนสวรรค์

แก้ไข-QP-1-การใช้ห้องปฏิบัติการ.pdf

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : คน
จาก :