ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม กระทรวงสาธารณสุข ด้วยความยินดียิ่ง วิสัยทัศน์ : " โรงพยาบาลโพนสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี เป็นที่ประทับใจ "

แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มกรอบนำเสนอ คปสอ.เพื่อรับการนิเทศงาน ปี2562

วันที่อัพโหลด : 17 ธันวาคม 2561

กรอบนำเสนอ คปสอ.เพื่อรับการนิเทศงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ปี 2562

กรอบนำเสนอ คปสอ.docx

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : คน
จาก :